ОУСДС

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

олон улсын төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд оролцож ирсэн туршлага

           Тус сургууль үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа олон улсын төсөл, хөтөлбөрүүдэд оролцсоноор багш оюутнууд идэвхтэй хамрагдаж, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын дадлага туршлага хуримтлуулж ирсэн. Олон улсын төсөл, хөтөлбөрүүдээс дурдвал:

  • “Улаанбаатар хотын гэр хорооллын ундны усны хангамжийг сайжруулах бүтээн байгуулалтыг хэрэгжүүлэх төслийн хүрээний нийгэм, соёлын нөхцөл ба хүн амын судалгаа”-г Азийн хөгжлийн банкны захиалгаар хийж, Австралийн засгийн газраас санхүүжилт аван ажилласан. Энэ судалгааны ажлыг удирдах, тайланг англи хэл дээр бичиж бэлтгэх ажлыг тус сургуулиас Доктор/SC.D/,Д.Дашпүрэв эрхлэн гаргасан болно.
  • ОУСДС нь 1995-1996 онуудад “Хусайн нуруунд тахь нутагшуулах олон улсын төсөл”-ийн захиалгаар уг төсөл хэрэгжих орон нутгийн орчинд амьдран аж төрж байгаа малчин айл өрхүүдийн “Нийгэм, аж байдлын өөрчлөлтийн хандлагын социологийн судалгаа”-г хийж тайланг англи хэл дээр боловсруулан бичиж уг төслийг хэрэгжүүлэгч Голланд улсын холбогдох байгууллагаас санхүүжилт аван амжилттай ажилласан юм. Энэ тайлангийн хураангуйг Олон улс судлалын дээд сургуулиас эрхлэн хэвлүүлсэн “Философи, Социологи, Политологи” цувралын нэгдүгээрээс /хуудас183-187/ үзэж болно.
  • “Олон улс судлалын дээд сургууль”-ийн эрдэмтэн, багш нар “Азийн хөгжлийн банк”-ны санхүүжилттэй “Баруун хоёр аймаг / Ховд, Баян-Өлгий/-ийн нутгийг дайран өнгөрөх олон улсын хурдны замын орчин, түүний өөрчлөлтийн хандлагын нийгэм социологийн судалгаа”-г уг төслийн хэрэгжүүлэгч олон улсын багийн захиалгаар хийж, “Азийн хөгжлийн банк”-наас санхүүжиж ажилласан болно. Энэ ажлын тайланг “Олон улс судлалын дээд сургууль”-ийн хэвлэл болох “Философи, социологи, политологи” цувралын гуравдугаараас үзэж болно. Энэхүү судалгаа эв манай орны баруун бүсийн хоёр аймгийн хүн амын өргөн давхаргыг хамарч, олон төрлийн анхдагч мэдээллийг цуглуулж нэгтгэн дүгнэсэн ихээхэн цар хүрээтэй судалгаа болсон юм.

     Дээр дурдсан захиалгат судалгаанууд нь ОУСДС-д социологийн тодорхой судалгааны бие даасан багийг бүрдүүлж, багш оюутнуудын хамтын ажиллагааг өрнүүлсэн бүтээлч үйл ажиллагаа болсон юм. Үүний үр дүнд тус сургуульд философи, улс төрийн ухааны хүрээн дэх судалгааны аюултай эн зэрэгцэн социологийн судалгааны чиглэл олон улсын төсөл хөтөлбөрүүдтэй холбогдон эрчимтэй хөгжиж болохыг харуулсан байна. Тус сургууль энэхүү хамтын ажиллагааны туршлагадаа тулгуурлан “Олон улс судлал”-ын салбартаа цаашид бэхжүүлэх арга замыг эрэлхийлж, үйл ажиллагаагаа өрнүүлэхэд дээрх туршлага ихээхэн ач холбогдолтой бааз суурь болж өгсөн билээ.

Энэ зорилтын дагуу Олон улс судлалын дээд сургууль нь эдгээр туршлагадаа тулгуурлан 2022-2023 оны хичээлийн жилээс эхлэн БНСУ-ын “Солонгос судлалын академи”-ийн санхүүжилттэй “Солонгос судлалын сургалт, судалгааны төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх ажлаа эхлүүлэн ажиллаж байна. Уг төсөлд дэлхийн улс орнуудын 400 гаруй эрдэм шинжилгээ судалгааны байгууллага болон их дээд сургуулиуд төсөл хэрэгжүүлэхээр санал хүргүүлсний 200 байгууллагыг хүлээн авч түүний дотроос 20 байгууллагыг санхүүжүүлж шалгаруулсны 12 дугаар байранд Олон Улс Судлалын дээд сургууль  шалгарч, уг төслийг 2 дахь жилдээ хэрэгжүүлж байна. 

Олон улсад хэвлэгдэн гарсан бүтээлүүд

REIGN OF TERROR IN MONGOLIA (1920-1990)

This book covers the period from 1920 to 1990, i.e.the period of Communist regime in Mongolia. It highlights the real facts which were responsible for putting the whole of Mongolian society in terror and its repercussions over the general masses during the period. This study of Mongolia's immediate past is a subject of importance for the study of Mongolian history and politics. The analysis is based on all original sources which have now come into light during the period of democratization in Mongolia. The work is topical because Mongolia has been changing rapidly since 1990 where multiparty democracy and market economy now exist. India. New Delhi, 1992

Reign of political Terror and Repression in Mongolia 1920-1990 (Third Edition)

The analysis of the book highlights dark sides of Mongolian society and her modernization process in the twentieth century. Many writers criticized the political terror and the repression in Mongolia exercised during the communist times. They, however, could not analyze whole facts as a subject of the time of the extremely sad history. Mongolia maintained her independency, and the Mongolian society comparatively well developed Nowadays we say, "The Mongolian traditional society has modernized successfully". Unfortunately, however, the success or the modernization was absolutely expensive for Mongolia. /Published in the USA. 2014. Printed in Tokyo. In Japanese. 2013/

MONGOLIA: REVOLUTION AND INDEPENDENCE (1911 to 1992)

This book covers the compelling period of contemporary history, from 1911-to 1992. It makes an attempt to analyze the major aspects of the Mongolian Revolutions which occurred in the 20th century. It examines the related problems of Mongolian independence. These aspects have not yet received adequate attention of the scholars on Mongolian affairs. After the political changes in Mongolia since 1990 through which multiparty democracy and market economy have been introduced, new facts and documents have been brought to light for analysis and discussion.The book thus highlights a completely new horizon and approach to understanding the modern Mongolia. India.New Delhi, 1993

A CONCISE HISTORY OF MONGOLIAN PHILOSOPHY

Since we say Italian, Greek, Chinese, Indian or Russian philosophy, we my also say Mongolian philosophy as well. But it would be fair if we support it with some sort of philosophical background and in order to do so we have to answer questions such as: What is it? What are the specific features of Mongolian philosophy?. In order to find out what is this, to know about it or to understand it we should go back and take a look at some of its historical moments. Professor D.Dashpurev analyzed these problems in his book which was published in old Mongolian. That book was published in Inner Mongolia, China, 2015. Also published in Japanese, Tokyo, 2016 and in Russian, USA, 2018.

MONGOLIA: Society, Revolution and Independence (Revised Second Edition)

Mongolian Revivalism means that all possible positive things of the old Mongolian life style should be reintroduced in the modernity of Mongolian society. Why not? Some old traditional tools and instruments are so useful to utilize in modern social life. In our opinion the nomadic society still has its validity. Valuable dimensions of nomadic life style would be blended with modern technology. The main arising obstacle is "How to blend traditional nomadic society with modern western life style without contradiction?" Published in the USA.

STEPS OF MODERNIZATION OF MONGOLIAN SOCIETY

In this book the author analyzed whole process of modernization in Mongolian society. Generally this process was realized under the force of States of Soviet Union and Mongolian bolshevic communist revolutionary governments. Because there were happened very strong political, ideological terrorism and cultural destroy over Mongolian historical tradition. During the modernization process in Mongolian society very strongly realized russification in social and cultural life of Mongolian people and too strong destroyed traditional culture. Published in USA. 2018

THE MONGOLIAN MIND Essentails of mongolian philosophy and culture

The Author of this book analysis the specific and unique characteristics of the Mongolian mind, of the Mongolian cultural, historical and philosophical specific traditions. The complex of diverse and largely incompartible philosophical perspectives brought into Mongolia from India, Tibet and China. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. Published in the United States of America 2019.