ОУСДС

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

Магистр бүртгэл - Хп72031062

Сонгосон хөтөлбөр: эдийн_засаг
Эцэг, эхийн нэр: Мишиг
Өөрийн нэр: Сэлэнгэ
Регистрийн дугаар: Хп72031062
Утасны дугаар: 99031097
И-мэйл хаяг: ousds2023mn@gmail.com