ОУСДС

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

Бакалавр бүртгэл - ОЮ01261129

Сонгосон хөтөлбөр: философи
Эцэг, эхийн нэр: Болор Эрдэнэ
Өөрийн нэр: Сувд
Регистрийн дугаар: ОЮ01261129
Утасны дугаар: 94662799
Хичээлийн нэр: англи_хэл
Голч дүн: 2.5
Хичээлийн нэр: нийгэм
Голч дүн: 2.5
И-мэйл хаяг: suvdbolor1@gmail.com