Олон улсын харилцааны ангийнхан

Олон улсын харилцааны ангийн оюутанууд дадлагын ажлын үеэр.