Эдийн засаг

    Эдийн засагийн хөтөлбөр нь:  Эдийн засгийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудыг судалж, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх,,  нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн бодлого боловсруулах эдийн засгийн аналитик шинжилгээний мэдлэг, ур чадвар эзэмшүүлэхэд чиглэнэ.

     Ажлын байрны чиглэл албан тушаал: Эдийн засаг хөтөлбөрөөр төгсөгч нь хөрөнгийн зах зээлийн брокер дилерийн компани, арилжааны болон нийгмийн даатгал, татвар,төрийн сан, бусад төрийн болон бизнесийн байгууллагын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах чиглэлээр ажиллана. Мөн санхүүгийн зах зээлд  өөрийн гарааны бизнес эхлүүлэн хөгжүүлж авч явах бүрэн чадамжтай

- Санхүүгийн менежер, хөрөнгө оруулалтын менежер

-Эдийн засагч, санхүүгийн шинжээч

-Бүртгэл санхүүгийн ажилтан, даатгалын зуучлагч

-Хянан шалгагч,улсын байцаагч, судлаач 

-Үнэт цаасны компанид хөрөнгө зохицуулалтын менежер